Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DECOCENTER

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle met DecoCenter gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen
en alle leveringen door DecoCenter zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1.2 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/leveringen met/door DecoCenter worden aangegaan/gedaan onder de ontbindende voorwaarde van acceptatie van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 De vervulling van de in artikel 1.2 omschreven ontbindende voorwaarde treedt niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat DecoCenter zich schriftelijk jegens de wederpartij op de vervulling heeft beroepen.
1.4 Een afschrift van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt op verzoek door DecoCenter op haar kosten aan de tegenpartij toegezonden.

2. Aanbiedingen/opdrachten
2.1 Alle aanbiedingen en prijzen van DecoCenter zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde herroepen worden. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij DecoCenter in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is, is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van schriftelijk aanbod, dan kan DecoCenter dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een
nadere mededeling van DecoCenter nodig is. Een door DecoCenter gedaan handgeschreven per fax verzonden aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit het aanbod zelf anders blijkt.
2.2 Een overeenkomst met DecoCenter wordt geacht tot stand gekomen te zijn na schriftelijke bevestiging door DecoCenter, of na uitvoering van de orders door DecoCenter. Schriftelijke bevestiging door de koper bindt DecoCenter slechts indien DecoCenter die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Indien de wederpartij van DecoCenter bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van DecoCenter, indien de wederpartij van DecoCenter bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van DecoCenter uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk een tegenbod.
2.4 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van DecoCenter anders dan volgens het Handelregister bevoegde personen, zijn voor DecoCenter slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon namens DecoCenter.

3. Prijzen
3.1 Alle door DecoCenter geoffreerde en/of alle met DecoCenter overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met DecoCenter tot stand komt. De prijzen van de door DecoCenter te verkopen producten gelden af DecoCenter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
3.2 DecoCenter is bevoegd de hierboven onder artikel 3.1 genoemde prijs aan te passen aan de meest recente prijslijst of aan recent plaatsgevonden hebbende prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt. Deze bepaling ziet onder andere op prijsstijgingen als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, wijzigingen in muntpariteit of verzekeringspremie etc.

4. Levering/ leveringstermijnen
4.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door DecoCenter dat de zaken in het magazijn ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af DecoCenter en transport van zaken is voor rekening en risico van DecoCenter, wanneer franco levering wordt overeengekomen, wordt dit risico door DecoCenter verzekerd.
4.2 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij berekend en niet
teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van DecoCenter.
4.3 DecoCenter behoudt zich ten allen tijden het recht voor, onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen van de aan DecoCenter verschuldigde prijs, of naar keuze van DecoCenter, van de wederpartij te verlangen dat ten genoegen van DecoCenter voor de aan DecoCenter verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.
4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan DecoCenter verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.
4.5 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en kunnen indien nodig door DecoCenter worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door DecoCenter geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van DecoCenter of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door DecoCenter de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.
4.6 DecoCenter is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Betaling
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, netto contant, door storting of overmaking van
het verschuldigde op één van de op de factuur van DecoCenter genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van DecoCenter zoals hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan DecoCenter verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat DecoCenter vrij over het verschuldigde bedrag kan beschikken. Verrekening en/of korting door de wederpartij is niet toegestaan. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel na, dan is DecoCenter gerechtigd de levering van producten op te schorten, of deze terug te vorderen.
5.2 Eventuele geschillen tussen DecoCenter en wederpartij over de kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 DecoCenter behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens Groveko heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij. Met betrekking tot naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen van de wederpartij.
6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van DecoCenter rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van DecoCenter, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is toegestaan, zo lang DecoCenter niet schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij haar recht, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.
6.3 Indien en voor zover de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens DecoCenter heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist in verzuim en is DecoCenter zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar geleverde zaken, indien en voor zover daarop het eigendomsvoorbehoud van DecoCenter rust, terug te nemen van de plaats waar DecoCenter deze zaken aantreft.
6.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van DecoCenter te bewaren. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra DecoCenter te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van DecoCenter tegen de wederpartij.

7. Controle zaken/ aansprakelijkheid en reclames
7.1 Indien de geleverde goederen van DecoCenter waarneembaar niet voldoen, is de wederpartij gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen
vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden nadat de afnemer de deze
gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
7.2 DecoCenter staat er jegens de wederpartij voorin dat de door DecoCenter geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van DecoCenter worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.
7.3 De waarborg van artikel 7.2 vervalt na verloop van 6 maanden na de datum van levering. Aanspraak op deze waarborg moet schriftelijk worden gedaan binnen 8 dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens DecoCenter beroept. 7.4 De wederpartij vrijwaart DecoCenter uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, voortvloeiende
of verband houdende met leveringen, diensten en/of werkzaamheden aan/ten behoeve van de wederpartij,
aanspraken uit hoofde van productenaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De wederpartij is
verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te verzekeren.
7.5 Bij aansprakelijkheid van DecoCenter op grond van voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijke of algehele restitutie van de aan DecoCenter verschuldigde prijs (voor zover voldaan) of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, maximaal tot het bedrag van de aan DecoCenter verschuldigde prijs, zulks naar de keus van DecoCenter.
7.6 Iedere aansprakelijkheid van DecoCenter voor meer of andere schade als genoemd in artikel waaronder stagnatieschade, omzetschade, winstderving, goodwillschade, bedrijfsschade enz. is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel verpakking van het product door de koper of door derden.

8. Industriële/intellectuele eigendom 
8.1 De door DecoCenter in het kader van enige opdracht ten behoeve van de wederpartij ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen, schema’s, ideeën e.d. zijn eigendom van DecoCenter.
8.2 Het is de wederpartij verboden rechten als genoemd in artikel 8.1 te vervreemden of ter beschikking te geven aan derden.

9. Diversen
9.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen van DecoCenter is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DecoCenter is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten met DecoCenter en aanbiedingen en/of leveringen van DecoCenter kennis te nemen.
9.2 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met DecoCenter niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, zal DecoCenter die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden en/of omzetten tot een verbintenis tot schadevergoeding.
9.3 Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een overeenkomst met DecoCenter zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens DecoCenter aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de met DecoCenter gesloten overeenkomst.
9.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van
welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der
productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door de wederpartij redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
9.5 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde
voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.
9.6 Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is DecoCenter gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen. 9.7 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met DecoCenter gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel.

10. Garantie
10.1 DecoCenter garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt. Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van DecoCenter.
10.2 De garantieverplichting van DecoCenter vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
10.3 Ieder tekort schieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft DecoCenter van haar verplichtingen.

11. Hardheidsclausule
11.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.zet en druk fouten onder voor behoud.